Timing, The most valuable in your life

The definition of Time will be given to the people in the future have a very different point of view which depend on their situation in their society. Some people will use their time for getting the target result as much as they can. Meanwhile, some people will never care their time and let it pass without any benefits. Furthermore, the Time is the only thing that you can’t buy, the hand of the clock never did the counter-clockwise, it became the true only in the tales or novels like Benjamin Button.

คำจำกัดความเรื่อง เวลา สำหรับคนในอนาคตจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปในแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมของเขาเหล่านั้น บางคนจะใช้เวลาที่มีอยู่สำหรับทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่พวกเขาต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่บางคนจะไม่เคยแยแสเวลาของพวกเขาและปล่อยให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อันใด นอกจากนี้ เวลาคือสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถซื้อหามาได้ เข็มนาฬิกาไม่เคยเดินสวนทางจากที่ต้องเป็น มันสามารถเดินสวนทางได้เฉพาะให้นิทานหรือนิยายที่เอามาทำหนังอย่างเรื่องเบญจามิน บัทตอน เท่านั้น

The Resources

According to the essence of comments, I got many questions come into the comments. I think I will post some resources that many comments request to know about at here. I hope it can help you to do something which you’d like to do. Start from the tools for building this website.

ตามเนื้อความในคำแนะนำบางส่วน ผมได้รับคำถามมากมาย ผมจึงเปิดอีกบทความหนึ่งเพื่อใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคำถามเหล่านั้น เพื่อให้คุณสามารถใช้ทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำ เริ่มจากคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผมใช้สร้างเว๊บนี้

– I use WordPress 4.2.2 and some plugins to build it up. I will keep in our memory helping tools that I have to back onto this post and try to put some resources link at here.

– ผมใช้ WordPress 4.2.2 และ Plugin บางตัวสำหรับสร้างเว๊บนี้ และผมบันทึกไว้ระบบช่วยเหลือความจำของผมว่า ผมต้องกลับมาที่บทความนี้เพื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเครื่องมือต่างๆไว้ ณ.ที่นี้

Get some ideas from problems

Whenever I met some problems, I’d like to find the ways for solved those problems. Meanwhile, I thought a lot of the process in order to get the solution, I always received some idea of the other concepts. I thought that because of everything in this world has related to each others. It depends on ours noticing. A group of people walk away on the same beach. Some of them got the nice things such as the beautiful shell, some of them got the peace settled down to their minds. But some didn’t see any valuable things because their minds didn’t are there.

เมื่อไรก็ตามที่ผมประสพปัญหา ผมชอบหาทางออกหลายๆทางสำหรับแก้ปัญหาใดๆเหล่านั้น ในขณะที่ผมคิดหาขั้นตอนต่างๆในการแก้ปัญหา ผมมักได้รับแนวคิดใหม่ๆอื่นๆเสมอ ผมคิดว่ามันเป็นเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการสังเกตุของแต่ละคน เมื่อคนกลุ่มหนึ่งเดินเล่นไปตามชายหาดเดียวกัน บางคนพบเจอสิ่งที่สวยงามเช่น เปลือกหอยสวยๆ บางคนได้รับความสงบสันติในใจ แต่บางคนไม่เจอสิ่งมีค่าใดๆเลย เพราะใจเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ ณ. ที่แห่งนั้นด้วย

The History.

I had very lucky that I knew and used the computer since the most of people still didn’t know the personal computer “Apple I”. The first programming language that I start writing was Fortran which used the punch card then sent it to run on the mainframe computer at Chulalongkorn university. If I did the wrong program, I have to restart the process again and again. That got my very hard efforted, but it made me strong and do every time as careful as I could on my project then did many things better and better. However, there are a lot of people did many things better than me.

ผมโชคดี ได้รู้จักและใช้งานคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ยุคที่ผู้คนทั่วไปยังไม่รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่าง Apple I เลย ซึ่งโปรแกรมแรกที่ผมเขียนเป็นภาษา Fortran ยังต้องใช้วิธีตอกบัตรแล้วเอาบัตรไปยื่นขอประมวลผลว่าถูกต้องหรือไม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าไม่ถูกก็เอากลับมาแก้ไข แล้วตอกบัตรใหม่ แล้วไปยื่นใหม่วนเวียนแบบนี้เรี่อยไป ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง แต่กระบวนการเหล่านี้ก็ทำให้ผมถูกหล่อหลอมให้ทำงานใดๆให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อยางไรก็ตาม ยังมีอีกคนอีกมากมายที่ทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าผม

My first computer was only Single Board Microcomputer which has Z80 CPU of Zilog Company installed. It took very log time for collecting the money for bought. The later thing in the 2nd order I can not do completely to call it as the computer. Because it is the calculator which has built in “Basic Functions” but it can do program only 1680 steps for training myself the Basic programming. I got it because my mother went to visit some friend at Singapore and bought it for me but with no manual. With that calculator, it changed a lot of vision of my life.

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผมได้ครอบครอง ก็เป็นเพียง Single Board Microcomputer ที่มี CPU Z80 ของบริษัท Zilog เป็นตัวหลักเท่านั้น ซึ่งกว่าจะหาซื้อมาได้ก็ต้องเก็บเงินค่าขนมไว้นานมากๆถึงได้สัมผัส เครื่องต่อมาจะเรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คงเรียกได้ไม่เต็มปากเต็มคำนัก เพราะอันที่จริงแล้วมันคือ เครื่องคิดเลขที่สามารถโปรแกรมได้ โดยมีพื่นที่หน่วยความจำให้ผมลองหัดโปรแกรมด้วยภาษา Basic เพียง 1680 คำสั่งเท่านั้น ผมได้เครื่องนี้มาเพราะคุณแม่ของผมได้มีโอกาศไปเยี่ยมคนรู้จักที่สิงคโปร์ และหิ้วเครื่องคิดเลขเล็กๆนี้มา ซึ่งก็คือ FX-702P ตอนที่หิ้วมา ด้วยความกลัวว่า จะต้องเสียภาษีแพง คนที่โน่นก็แนะนำว่า ให้เอามาแต่เครื่อง ไม่ต้องเอากล่องบรรจุและคู่มือใดๆกลับมาด้วย ซึ่งเสมือนกับเป็นเครื่องที่ใช้งานแล้ว จะได้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ด้วยเครื่องนี้นั่นเอง ทำให้มุมมองต่อโลกนี้ในชีวิตผมเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

Experiences of mine

ChildrenWoBase

This is my first post which I intend it to present my own experiences. I’d like to write in English but may my English not good enough. So I will write parallel in Thai also.

นี่คือบทความแรก ที่เป็นการบอกเล่าถึงประสพการณ์ของผมเอง ซึ่งโดยปกติผมจะชอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษของผมยังไม่ค่อยแข็งแรง ผมจึงเขียนเป็นไทยควบคู่กันไปด้วย

The most of my experiences are about the technologies which I did it by myself for a long time ago. It may countable up to 30 years. I did many projects with many tools. So I’d like to share my experience in whoever that like the same things which I post here.

ประสพการณ์ของผมที่จะนำมาเผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งผมเคยทำอะไรเองหลายๆอย่างผ่านมาเรื่อยๆ ประมาณ 30 ปี ผมสร้างโปรเจคท์หลายๆอย่างด้วยเครื่องมือต่างๆหลายๆตัว ผมจึงคิดว่าจะบอกเล่าประสพการณ์เหล่านั้นให้กับใครก็ได้ที่ชอบเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆไว้ ณ. ที่แห่งนี้

There are many things compose to my experience. So I will tell you in many stories simultaneously. I will treat you like I spoke in my radio program. While I do something in concern with any of my posts, I will update it day by day. So if you like to study something in the class, you may like my experience in my style.  I hope that after you follow up any of my posts from the starting to the end, you will get very clearly to understand all of my stories. Then you can modify or create you own experience and contribute any people besides you.

มีเรื่องราวต่างๆมากมายในประสพการณ์ที่ผ่านมาของผม ซึ่งผมจะเล่าให้คุณรับรู้พร้อมๆกันหลายๆเรื่อง ผมตั้งใจสร้างความเพลิดเพลินให้คุณ คล้ายๆกับฟังรายการวิทยุที่ผมเคยจัด ซึ่งเมื่อใดที่ผมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโพสท์ไว้ ผมก็จะนำมาเพิ่มเติมเรื่องที่ผมโพสท์ไว้แบบวันต่อวัน หากคุณชอบลักษณะการเรียนในชั้นเรียนที่คุณเคยเรียนกันมา คุณอาจชอบวิธีการเล่าประสพการณ์ของผมในรูปแบบแบบนี้ ซึ่งผมหวังว่า หลังจากคุณได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของผม ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้รับความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเรื่องราวที่ผมถ่ายทอด และทำให้คุณสามารถนำไปดัดแปลงหรือสร้างประสพการณ์ใหม่ๆของคุณเอง และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเองได้

1 2 3 4