No more procrastinate.

If you’d like to success on something that you wish, please do the things you required to do as quick as you can, or suddenly after you think your ideas possible to get successful. We are the species that innovate a lot of things to make our life better and better in our world. A lot of persons can think or have innovation idea as much as many persons can, but they miss their successfulness because they have only ideas and do nothing in their life.

ถ้าคุณต้องการประสพความสำเร็จตามที่คุณปรารถนา คุณต้องเริ่มทำสิ่งที่คุณอยากจะทำ ณ.เวลาที่คุณคิดในทันที่ที่คุณมันใจว่ามันจะทำได้สำเร็จ เราเป็นสายพันธ์ชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรื่อยๆในโลกของเรา ผู้คนมากมายสามารถคิดหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับนวตกรรมใหม่ๆเหมือนๆกันกับที่หลายๆคนคิดได้เหมือนกัน แต่กลุ่มคนที่พลาดโอกาสจากการประสพความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาได้แต่คิด แต่ไม่ได้ทำสิ่งที่คิดได้ ในช่วงชีวิตของพวกเขา

What is the KPI?

There is a tool that is very popular with using on the segment of management society, that is KPI which abbreviated from Key Performance Indicator. It can use for classifying the performance of an individual person in each project. With the result from KPI, we can provide the right human resources for the right projects. Furthermore, the KPI can also use for improving many important things such as communication, commitment, responsibility etc. between the employee and the employer.

มีเครื่องมือยอดนิยมตัวหนึ่งซึ่งถูกใช้ในสังคมของการบริหารงาน นั่นคือ KPI ซึ่งย่อมาจากคำเต็มที่มีความหมายคือ ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator) มันสามารถนำมาจัดกลุ่มจากผลสำเร็จจากการดำเนินงานของแต่ละบุคคลในการดำเนินงานในแต่ละโปรเจคท์ เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จาก KPI มาเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดเตรียมบุคคลากรให้เหมาะสมกับการทำงานกับโปรเจคท์ต่างๆ นอกจากนี้ KPI ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆที่สำคัญ เช่น การสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา ความรับผิดชอบต่องาน ฯลฯ ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

The first management that we did

We are the miracle lives that can change this world on many directions. On every day that we got consciousness after we leave from our dreaming at night, we must be managed ourselves to did many things on any days. Take a Bath, Take the Breakfast, Take a vehicle etc… The difference ways that we used to manage those things made us different to the situation, position and status of the society. That’s right, I will talk about the first management that we did which was our life management.

เราคือสิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเราไปไได้ในหลายๆทิศทาง ทุกๆวันที่เราตื่นจากฝันกลับมามีสติในแต่ละวันนั้น เราต้องจัดการตัวเราให้ทำอะไรๆหลายๆอย่างในแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ทานอาหารเช้า โดยสารพาหนะเพื่อไปยังเป้าหมาย ฯลฯ วิธีการที่เราจัดการชีวิตเรานี่แหละ คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันท้้งในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือสถานภาพทางสังคมของเรา ถูกต้องแล้วครับ บทความนี้ จะพูดถึงสิ่งที่เราบริหารจัดการเป็นอันดับแรก ซึ่งก็คือ การจัดการชีวิตเราเอง

Base on the idea of management, I put this post into the IT Management category which I tell you more that why this post concern with the information technology.

จากแนวความคิดเรื่องการจัดการ ผมจึงวางบทความนี้ไว้ในประเภท IT Management ซึ่งผมจะบอกเพิ่มเติมต่อไปว่า บทความนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office 3.1 > CU Word > Office 97 > Open Source

The most things that computer impact on them is the application for processing the document. It covers all document formats example Letters, Presses, Calculating sheets, Presentations etc. The application has been developed for a long time and added more and more features every time they changed. Finally, all application for handling any documents has almost the same principle of functionality. The different point right now is the cost which starts from free of charge to the very expensive. The motivation on selecting any application has made by some reasons and the decision of any person in concern.

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์คือ การเปลี่ยนโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ตารางการคำนวน และ การพรีเซนต์งาน ซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปตามลำดับ แต่ในปัจจุบันนี้ ขีดความสามารถของโปรแกรมจัดการเอกสารเหล่านั้น แทบจะมีลักษณะหรือรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างกันแล้ว เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต่างกันคือ เรื่องของการกำหนดราคาโปรแกรม ซึ่งมีตั้งแต่ให้ใช้กันฟรีๆ ไปจนถึงราคาแพงเป็นหลักหมื่นบาท ซึ่งใครจะใช้โปรแกรมใด มักมีองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้งานแตกต่างกันไป

Depend on Boss

There are a lot of projects which created in order to reduce cost and improve performance for many organizations. All project have to impact on something to users. Some of these projects have less impact while the others may impact a lot. Finally, the projects that have a huge impact be very often to take long too long time more the plan and may be failed to implement in some organizations. But the same failure projects may get very best success for some organization. What are the important circumstances that result in the excellent successful of some organization? The easy answer is Human Being.

มีหลายๆโครงการ ที่เป็นแผนงานสำหรับลดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งบางโครงการมีผลกระทบกับผู้ใช้โดยรวมน้อย บางโครงการก็มีผลกระทบมาก และโดยสรุปแล้ว โครงการที่มีผลกระทบต่อ User เป็นจำนวนมาก มักจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาสั้นๆ และหลายๆโครงการก็ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จในบางองค์กร แต่ก็อาจประสพความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในบางองค์กร อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลสำเร็จตามที่องค์กรกำหนดเป้าหมายไว้ คำตอบง่ายๆก็คือ คน

Especially, The most of people wanted to find out everything that they will happy when they do it. Any operation of any guys must return them with some payback in several forms. The purpose of compensation may be hidden in the peel of beautiful speech. But most of the reward was informed on the same well known thing such as money, salary, bonus, position, respectively etc.

คน โดยเฉพาะส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ตนเองทำแล้วมีความสุขทั้งสิ้น การปฏิการใดๆของคนส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการสิ่งตอบแทนต่างๆกันไป ตามข้ออ้างคำพูดต่างๆนานาอันสวยหรูที่สามารถประดิษฐ์ประดอยกันได้ แต่มีบางสิ่งที่คล้ายๆกัน เช่น เงินค่าตอบแทน เงินพิเศษ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความเป็นที่ยอมรับ ฯลฯ

MS Project vs ProjectLibre

One of many applications that I indeed like is neither MS Office nor Open Source Office Suit, it is the program for managing all kinds of Project. Microsoft has one of those applications, it is MS Project. But in this post I will explain about ProjectLibre which is Open source application.

หนึ่งในบรรดาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผมชอบมาก ไม่ใช่ MS Office หรือชุดโปรแกรม Office จาก Open source ทั้งหลาย แต่เป็นโปรแกรมจัดการโครงการต่างๆ ซึ่งของ Microsoft จะมีตัวหนึ่งคือ MS Project แต่ที่ผมจะนำมาอธิบายในบทความนี้คือ ProjectLibre ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Open Source

 

*How PDCA became standardizes?

PDCA

Since we know the word MBA, I think we did a lot on many principles. Some of them is PDCA that is the process we did many times in many situations and many ways. All letters come from Plan, Do, Check, Act. However, why I refer to this. My experience in this PDCA is composed of happy and sadness.

ตั้งแต่คำว่า MBA เริ่มเป็นที่รู้จัก ผมคิดว่าหลายๆคนได้ทำอะไรหลายอย่างตามหลักการหลายๆข้อ หนึ่งในหลักการเหล่านั้นคือ PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานซ้ำๆในหลายๆสถานการณ์หรือหลายๆแนวทาง ตัวย่อที่ประกอบกันเป็น PDCA มาจากตัวหน้าของคำต่างๆคือ Plan, Do, Check และ Act อย่างไรก็ตามประสพการณ์การใช้ PDCA ในการจัดการก็นำมาซึ่งเรื่องราวหลายเรื่องที่เป็นทั้งความสุขและความเศร้า

What’s change our world?

Our world is changing. How change it is? Why is it changed? Why I bring some change to tell you in terms of IT management. My ideas may not fit on the acceptable of academic matter because the whole stories come directly from my experience. Most of all base on the true stories. It will include with any success and any fail that I involved. I think whoever should learn something from both of these successful and failures in mixing.

โลกเรากำลังเปลี่ยนไป เปลี่ยนอย่างไร เปลี่ยนเพราะอะไร และทำไมผมนำเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนี้มาบอกเล่าให้ทราบในส่วนของการบริหารจัดการงานทางด้าน IT แนวความคิดของผมอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะส่วนใหญ่เขียนขึ้นจากประสพการณ์ และส่วนใหญ่ก็เขียนจากเค้าโครงเรื่องจริง ที่มีทั้งความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อให้คนที่สนใจ ได้เรียนรู้จาก ความสำเร็จ และ ความล้มเหลว คละๆกันไป

1 2