Pay your time for buying more time.

Case IV: Stick on old skill

The skill is very important for the people, it tell you the value of the people meanwhile it limit the people to step forward in the future. Because the learning curve of any people is not equal. The people that have the very long learning curve will try to avoid to studying any new knowledge. But the rapid of development on any new system made them frustrate to working in the old system as quickly as the people that are working in the new system. If those people try to give more effort into studying on the new system, they may finally find that they pay their time for buying more time for doing anything better and quicker than they did in the old system.

ความชำนาญในการทำงานคือสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งสำหรับผู้คนทั่วๆไป มันเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าของบุคคล และในขณะเดียวกัน มันกลับจำกัดการก้าวไปข้างหน้าในอนาคตของบุคคลด้วย เพราะระยะเวลาในการเรียนรู้ของคนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน คนที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้เรื่องใดๆเป็นเวลานานจะพยายามหลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ความเร็วในการพัฒนาระบบใหม่ๆทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดที่จะต้องใช้ระบบเก่าๆทำงานให้ได้เร็วเท่าๆกับคนที่สามารถใช้ระบบใหม่ๆทำงาน ถ้าคนเหล่านั้นพยายามให้มากขึ้นในการเรียนรู้ระบบใหม่ๆ พวกเขาอาจค้นพบในที่สุดว่า พวกเขาจ่ายเวลาไปเพื่อซื้อเวลากลับมามากขึ้นในการทำอะไรก็ตามที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าเดิมที่เคยทำในระบบเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *