Pay your time for buying more time.

Case III: Feel of Regret

From the past to nowadays, there were many things such as products, concepts, processes etc. be built or created for using in the period of the time. In this decade, someone told us that it had many things updated in very quick and the total changed or improvement in this decade is more than the whole thing of the total changed in many decades ago. The people that do more update have the chance to get more success from their updated, but the feel of regret still was slow someone to do more update.

จากอดีตถึงปัจจุบัน มีสิ่งต่างๆมากมายหลายสิ่งเช่น สินค้าต่างๆ แนวคิดต่างๆ กระบวนการทำงานต่างๆ ฯลฯ ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในทศวรรษนี้ บางคนบอกเราว่า มีของมากมายหลายอย่างได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และจำนวนของสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในทศรรษนี้มีมากมายกว่าจำนวนทั้งหมดที่เคยถูกพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมารวมกัน คนที่สามารถทำการพัฒนาสิ่งต่างๆได้มาก ย่อมมีโอกาสที่จะประสพผลสำเร็จจากการพัฒนาของเขามากขึ้น แต่ ควมรู้สึก เสียดาย ยังคงเป็นตัวหน่วงรั้งการพัฒนาให้ทำการพัฒนาสิ่งต่างๆได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

Although, the development of any system is the life power absorbing process and when do you finish to build up some system, you’d like to use it for a long time because it took very much of your efforts. But if you maintain the improper system that made you lost your time a bit on every time that you use it, it will take your life power of you and any person in concern at the same time.

ถึงแม้ว่า การพัฒนาระบบใดๆก็ตาม จะเป็นกระบวนการที่ดูดซับพลังชีวิตของคุณเป็นอย่างมากและเมื่อคุณเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบใดๆ คุณได้หวังว่า คุณจะสามารถใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลานานพอสมควร เพราะมันได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการสร้างมันขึ้นมา แต่หากคุณยังคงใช้งานระบบบางระบบที่ไม่เหมาะสมมันอาจทำให้คุณเสียเวลาไปทีละน้อยในขณะที่คุญใช้มัน และมันไม่เพียงแต่จะดูดซับพลังชีวิตของคุณเท่านั้น มันจะดูดซับพลังชีวิตของผู้คนที่ดำเนินการร่วมกับคุณด้วย

So, if you can do more develop your system or seek the new system that can help you improve your whole process. The time for developing or seeking the new system for using is the time that you pay for buying more time.

ดังนั้น หากคุณสามารถทำการพัฒนาระบบงานของคุณให้ดีขึ้นหรือมองหาระบบใหม่ที่สามารถช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงระบบทั้งหมดให้ดีขึ้น เวลาที่ใช้ในการพัฒนาหรือค้นหาระบบใหม่เพื่อใช้งานให้ดีขึ้นก็คือเวลาที่คุณต้องจ่ายไปเพื่อซื้อเวลาที่มากขึ้นในการทำงานนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *