Often to remind yourself while doing anything

What is a thing that you should remind yourself? It should be the thing that can push yourself or supply to your mind to stay on doing until you can get the successful. There are many persons that did something but can not finish it because they forgot that what is the purpose of the beginning that they did it. They may not forget but when the time pass, they have no inspire for continue doing the thing they start. What is the cause of this problem?

อะไรคือสิ่งที่คุณควรเตือนตนเองอยู่เสมอ มันควรเป็นสิ่งที่สามารถผลักดันคุณหรือช่วยเพิ่มพลังใจให้คุณสามารถทำสิ่งที่ทำอยู่จนกระทั่งคุณได้รับผลสำเร็จจากการทำสิ่งนั้นๆ มีคนมากมายที่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่าง แต่ไม่สามารถทำจนเสร็จสิ้นได้เพราะพวกเขาลืมไปว่าจุดประสงค์ที่เขาทำมันในตอนเริ่มต้นนั้นคืออะไร พวกเขาอาจไม่ได้ลืม แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาไม่มีแรงบันดาลใจเพื่อทำบางสิ่งที่พวกเขาได้เริ่มทำไว้ตั้งแต่แรก อะไรคือสาเหตุของปัญหานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *